Warrior Rutene Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Warrior Rutene Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Warrior Rutene Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Warrior Rutene Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
SKU
WRST-123
WRST-124
WEIGHT
23gm
24gm
LENGTH
52mm
52mm
DIAMETER
7.2mm
7.3mm

4 reviews
$0.00

Warrior Rutene Soft Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Warrior Rutene Soft Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Warrior Rutene Soft Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Warrior Rutene Soft Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
SKU
WRSF-118
WEIGHT
18gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
LENGTH
45mm
DIAMETER
7.0mm

1 review
$0.00
Warrior Kapene Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels - shot-darts
Sold Out

SKU
WKST-122
WKST-123
WKST-124
WKST-125
WEIGHT
22gm
23gm
24gm
25gm
LENGTH
52mm
52mm
52mm
53mm
DIAMETER
6.4mm
6.5mm
6.7mm
6.8mm

8 reviews
$0.00
Warrior Kapene Soft Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels - shot-darts
Sold Out

SKU
WKSF-118
WKSF-120
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
50mm
50mm
DIAMETER
6.1mm
6.2mm

 

3 reviews
$0.00

Warrior Hautoa Steel Tip Dart Set-80% Tungsten
Warrior Hautoa Steel Tip Dart Set-80% Tungsten
Warrior Hautoa Steel Tip Dart Set-80% Tungsten
SKU
WHST-222
WHST-224
WHST-226
WEIGHT
22gm
24gm
26gm
LENGTH
50mm
50mm
50mm
DIAMETER
6.7mm
6.9mm
7.2mm

9 reviews
$0.00

Warrior Hautoa Soft Tip Dart Set-80% Tungsten
Warrior Hautoa Soft Tip Dart Set-80% Tungsten
Warrior Hautoa Soft Tip Dart Set-80% Tungsten
SKU
WHSF-218
WHSF-220
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
46.5mm
46.5mm
DIAMETER
6.3mm
6.4mm

3 reviews
$0.00

Warrior Tipu Steel Tip Dart Set-80% Tungsten
Warrior Tipu Steel Tip Dart Set-80% Tungsten
Warrior Tipu Steel Tip Dart Set-80% Tungsten
SKU
WTST-121
WTST-123
WTST-125
WEIGHT
21gm
23gm
25gm
LENGTH
50.0mm
50.0mm
50.0mm
DIAMETER
6.6mm
6.8mm
7.1mm

11 reviews
$0.00

Warrior Tipu Soft Tip Dart Set-80% Tungsten
Warrior Tipu Soft Tip Dart Set-80% Tungsten
Warrior Tipu Soft Tip Dart Set-80% Tungsten
SKU
WTSF-118
WTSF-120
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
47.0mm
47.0mm
DIAMETER
6.3mm
6.6mm

$0.00