Warrior Hautoa Steel Tip Dart Set-80% Tungsten
Warrior Hautoa Steel Tip Dart Set-80% Tungsten
Warrior Hautoa Steel Tip Dart Set-80% Tungsten
SKU
WHST-222
WHST-224
WHST-226
WEIGHT
22gm
24gm
26gm
LENGTH
50mm
50mm
50mm
DIAMETER
6.7mm
6.9mm
7.2mm

9 reviews
$0.00

Warrior Tipu Steel Tip Dart Set-80% Tungsten
Warrior Tipu Steel Tip Dart Set-80% Tungsten
Warrior Tipu Steel Tip Dart Set-80% Tungsten
SKU
WTST-121
WTST-123
WTST-125
WEIGHT
21gm
23gm
25gm
LENGTH
50.0mm
50.0mm
50.0mm
DIAMETER
6.6mm
6.8mm
7.1mm

11 reviews
$0.00

Zen Satori Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Zen Satori Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Zen Satori Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Zen Satori Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Zen Satori Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
SKU
ZSST-523
ZSST-524
ZSST-525
WEIGHT
23gm
24gm
25gm
LENGTH
49mm
52mm
52mm
DIAMETER
7.3mm
7.3mm
7.4mm

5 reviews
$0.00
Zen Tanto Steel Tip Dart Set-90% Tungsten
Sold Out

Zen Tanto Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Zen Tanto Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Zen Tanto Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Zen Tanto Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Zen Tanto Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
SKU
ZTST-623
ZTST-624
ZTST-625
WEIGHT
23gm
24gm
25gm
LENGTH
50mm
51mm
52mm
DIAMETER
6.5mm
6.6mm
6.7mm

$0.00

Zen Enso Steel Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Zen Enso Steel Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Zen Enso Steel Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
SKU
ZEST-23
ZEST-24
ZEST-25
WEIGHT
23gm
24gm
25gm
LENGTH
49mm
51mm
52mm
DIAMETER
7.2mm
7.2mm
7.3mm

$0.00

Zen Juji Steel Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Zen Juji Steel Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Zen Juji Steel Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
SKU
ZUST-23
ZUST-24
ZUST-26
WEIGHT
23gm
24gm
26gm
LENGTH
46mm
47mm
48mm
DIAMETER
7.7mm
7.8mm
7.8mm

$0.00

Zen Jutsu Steel Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Zen Jutsu Steel Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Zen Jutsu Steel Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
SKU
ZJST-723
ZJST-724
ZJST-725
WEIGHT
23gm
24gm
25gm
LENGTH
51mm
52mm
53mm
DIAMETER
7.4mm
7.4mm
7.4mm

3 reviews
$0.00

Zen Budo Steel Tip Dart Set-80%-Tungsten Barrels
Zen Budo Steel Tip Dart Set-80%-Tungsten Barrels
Zen Budo Steel Tip Dart Set-80%-Tungsten Barrels
SKU
ZBST-823
ZBST-824
ZBST-826
WEIGHT
23gm
24gm
26gm
LENGTH
36mm
36mm
38mm
DIAMETER
9.0mm
9.0mm
9.1mm

6 reviews
$0.00

Zen Roshi Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Zen Roshi Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Zen Roshi Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Zen Roshi Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Zen Roshi Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
SKU
ZRST-123
ZRST-124
ZRST-125
WEIGHT
23gm
24gm
25gm
LENGTH
46mm
47mm
48mm
DIAMETER
7.6mm
7.6mm
7.7mm

6 reviews
$0.00

Zen Kyudo Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Zen Kyudo Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Zen Kyudo Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Zen Kyudo Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Zen Kyudo Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
SKU
ZKST-223
ZKST-224
ZKST-226
WEIGHT
23gm
24gm
26gm
LENGTH
50mm
50mm
52mm
DIAMETER
6.7mm
6.9mm
7.0mm

$0.00

Zen Dojo Steel Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Zen Dojo Steel Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Zen Dojo Steel Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
SKU
ZDST-321
ZDST-323
ZDST-325
WEIGHT
21gm
23gm
25gm
LENGTH
44mm
46mm
49mm
DIAMETER
7.6mm
7.7mm
7.7mm

3 reviews
$0.00

Zen Ki Steel Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Zen Ki Steel Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Zen Ki Steel Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
SKU
ZIST-422
ZIST-424
ZIST-426
WEIGHT
22gm
24gm
26gm
LENGTH
48mm
48mm
50mm
DIAMETER
6.7mm
7.0mm
7.0mm

$0.00

Tribal Weapon 4 Series-Steel Tip Dart Set- 90% Tungsten Barrels
Tribal Weapon 4 Series-Steel Tip Dart Set- 90% Tungsten Barrels
Tribal Weapon 4 Series-Steel Tip Dart Set- 90% Tungsten Barrels
Tribal Weapon 4 Series-Steel Tip Dart Set- 90% Tungsten Barrels
Tribal Weapon 4 Series-Steel Tip Dart Set- 90% Tungsten Barrels
SKU
TWST-422
TWST-424
TWST-426
WEIGHT
22gm
24gm
26gm
LENGTH
48mm
49mm
50mm
DIAMETER
7.4mm
7.5mm
7.7mm

8 reviews
$0.00
 

Tribal Weapon 1 Series Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Tribal Weapon 1 Series Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Tribal Weapon 1 Series Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Tribal Weapon 1 Series Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Tribal Weapon 1 Series Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
SKU
TWST-123
TWST-125
WEIGHT
23gm
25gm
LENGTH
49mm
50mm
DIAMETER
7.6mm
7.6mm

6 reviews
$0.00

High Quality Darts Made in New Zealand
High Quality Darts Made in New Zealand
High Quality Darts Made in New Zealand
High Quality Darts Made in New Zealand
SKU
VRST-522
VRST-523
VRST-524
VRST-525
WEIGHT
22gm
23gm
24gm
25gm
LENGTH
48mm
49mm
50mm
51mm
DIAMETER
6.8mm
6.9mm
7.0mm
7.2mm

3 reviews
$0.00

Viking Shield-Maiden Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Viking Shield-Maiden Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Viking Shield-Maiden Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Viking Shield-Maiden Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
SKU
VMST-423
VMST-424
VMST-425
VMST-427
WEIGHT
23gm
24gm
25gm
27gm
LENGTH
47mm
47mm
48mm
50mm
DIAMETER
7.4mm
7.5mm
7.6mm
7.7mm

12 reviews
$0.00