Zen Kyudo Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Zen Kyudo Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Zen Kyudo Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Zen Kyudo Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Zen Kyudo Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
SKU
ZKST-224
ZKST-226
WEIGHT
24gm
26gm
LENGTH
50mm
52mm
DIAMETER
6.9mm
7.0mm

Warrior Tipu Steel Tip Dart Set-80% Tungsten
Warrior Tipu Steel Tip Dart Set-80% Tungsten
Warrior Tipu Steel Tip Dart Set-80% Tungsten
SKU
WTST-121
WTST-123
WTST-125
WEIGHT
21gm
23gm
25gm
LENGTH
50.0mm
50.0mm
50.0mm
DIAMETER
6.6mm
6.8mm
7.1mm

2 reviews

Birds of Prey Kite Steel Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Birds of Prey Kite Steel Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Birds of Prey Kite Steel Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
SKU
BPKST-121
BPKST-123
BPKST-125
WEIGHT
21gm
23gm
25gm
LENGTH
48mm
48mm
50.5mm
DIAMETER
7.3mm
7.6mm
7.7mm

 

 

3 reviews

 

Totem 3 Series Steel Tip Dart Set-85% Tungsten
Totem 3 Series Steel Tip Dart Set-85% Tungsten
Totem 3 Series Steel Tip Dart Set-85% Tungsten
SKU
TOST-322
TOST-323
TOST-324
TOST-325
TOST-327
WEIGHT
22gm
23gm
24gm
25gm
27gm
LENGTH
47mm
48mm
49mm
50mm
51mm
DIAMETER
7.3mm
7.4mm
7.4mm
7.5mm
7.5mm

 

1 review