Zen Juji Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Zen Juji Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Zen Juji Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
SKU
ZUSF-18
ZUSF-20
WEIGHT
18gm
20gm
LENGTH
39mm
39mm
DIAMETER
7.4mm
7.6mm

$0.00

Americana Mardi Gras Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Americana Mardi Gras Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Americana Mardi Gras Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
SKU
AMSF-18
WEIGHT
18gm
LENGTH
44mm
BARREL WEIGHT
16.5gm
DIAMETER
6.8mm

$0.00

Zen Budo Soft Tip Dart Set-80%-Tungsten Barrels
Zen Budo Soft Tip Dart Set-80%-Tungsten Barrels
Zen Budo Soft Tip Dart Set-80%-Tungsten Barrels
SKU
ZBSF-818
ZBSF-820
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
35mm
36mm
DIAMETER
7.8mm
7.9mm

1 review
$0.00

Zen Roshi Soft Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Zen Roshi Soft Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Zen Roshi Soft Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Zen Roshi Soft Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Zen Roshi Soft Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
SKU
ZRSF-118
ZRSF-120
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
39mm
41mm
DIAMETER
7.4mm
7.6mm

5 reviews
$0.00