Zen Juji Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Zen Juji Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Zen Juji Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
SKU
ZUSF-18
ZUSF-20
WEIGHT
18gm
20gm
LENGTH
39mm
39mm
DIAMETER
7.4mm
7.6mm

$0.00

Americana Gator Soft Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Americana Gator Soft Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Americana Gator Soft Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Americana Gator Soft Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Americana Gator Soft Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
SKU
AGSF-18
AGSF-20
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
43mm
43mm
DIAMETER
6.9mm
7.2mm

$0.00

Zen Jutsu Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Zen Jutsu Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Zen Jutsu Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
SKU
ZJSF-718
ZJSF-720
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
43mm
46mm
DIAMETER
7.1mm
7.2mm

$0.00
Zen Dojo Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Sold Out

Zen Dojo Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Zen Dojo Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Zen Dojo Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
SKU
ZDSF-318
ZDSF-320
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
39mm
40mm
DIAMETER
7.2mm
7.7mm

1 review
$0.00
Zen Ki Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Sold Out

Zen Ki Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Zen Ki Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Zen Ki Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
SKU
ZISF-418
ZISF-420
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
42mm
44mm
DIAMETER
6.7mm
6.6mm

1 review
$0.00