Zen Kyudo Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Zen Kyudo Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Zen Kyudo Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Zen Kyudo Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Zen Kyudo Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
SKU
ZKST-223
ZKST-224
ZKST-226
WEIGHT
23gm
24gm
26gm
LENGTH
50mm
50mm
52mm
DIAMETER
6.7mm
6.9mm
7.0mm

Zen Ki Steel Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Zen Ki Steel Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Zen Ki Steel Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
SKU
ZIST-422
ZIST-424
ZIST-426
WEIGHT
22gm
24gm
26gm
LENGTH
48mm
48mm
50mm
DIAMETER
6.7mm
7.0mm
7.0mm

Scimitar Steel Tip Dart Set-Stainless Steel Barrels
Scimitar Steel Tip Dart Set-Stainless Steel Barrels
SKU
SCIM-122
SCIM-124
WEIGHT
22gm
24gm
LENGTH
56mm
57mm
DIAMETER
9.0mm
9.5mm

Warrior Hautoa Steel Tip Dart Set-80% Tungsten
Warrior Hautoa Steel Tip Dart Set-80% Tungsten
Warrior Hautoa Steel Tip Dart Set-80% Tungsten
SKU
WHST-222
WHST-224
WHST-226
WEIGHT
22gm
24gm
26gm
LENGTH
50mm
50mm
50mm
DIAMETER
6.7mm
6.9mm
7.2mm

6 reviews