Shot Kyle Anderson Desert Boomer-Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Shot Kyle Anderson Desert Boomer-Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Shot Kyle Anderson Desert Boomer-Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
SKU
KADSF-18
KADSF-20
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
46mm
48mm
DIAMETER
6.3mm
6.5mm

Zen Budo Soft Tip Dart Set-80%-Tungsten Barrels
Zen Budo Soft Tip Dart Set-80%-Tungsten Barrels
Zen Budo Soft Tip Dart Set-80%-Tungsten Barrels
SKU
ZBSF-818
ZBSF-820
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
35mm
36mm
DIAMETER
7.8mm
7.9mm

Wild Frontier Trailblazer Soft Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Wild Frontier Trailblazer Soft Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Wild Frontier Trailblazer Soft Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Wild Frontier Trailblazer Soft Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
SKU
FBSF-216
FBSF-218
FBSF-220
WEIGHT
16gm
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
14.5gm
16.5gm
18.5gm
LENGTH
39mm
43mm
47mm
DIAMETER
6.5mm
6.5mm
6.5mm

1 review

Wild Frontier Trapper Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Wild Frontier Trapper Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Wild Frontier Trapper Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
SKU
FTSF-118
FTSF-120
FTSF-122
WEIGHT
18gm
20gm
22gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
20.5gm
LENGTH
42mm
44mm
47mm
DIAMETER
7.0mm
7.3mm
7.6mm

Warrior Tipu Soft Tip Dart Set-80% Tungsten
Warrior Tipu Soft Tip Dart Set-80% Tungsten
Warrior Tipu Soft Tip Dart Set-80% Tungsten
SKU
WTSF-118
WTSF-120
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
47.0mm
47.0mm
DIAMETER
6.3mm
6.6mm