Zen Enso Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Zen Enso Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Zen Enso Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
SKU
ZESF-18
ZESF-20
WEIGHT
18gm
20gm
LENGTH
45mm
46mm
DIAMETER
6.9mm
7.0mm

$0.00

Americana Mardi Gras Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Americana Mardi Gras Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Americana Mardi Gras Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
SKU
AMSF-18
WEIGHT
18gm
LENGTH
44mm
BARREL WEIGHT
16.5gm
DIAMETER
6.8mm

$0.00

Zen Jutsu Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Zen Jutsu Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Zen Jutsu Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
SKU
ZJSF-718
ZJSF-720
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
43mm
46mm
DIAMETER
7.1mm
7.2mm

2 reviews
$0.00
Zen Tanto Soft Tip Dart Set-90% Tungsten
Sold Out

Zen Tanto Soft Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Zen Tanto Soft Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Zen Tanto Soft Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Zen Tanto Soft Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Zen Tanto Soft Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
SKU
ZTSF-618
ZTSF-620
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
47mm
47mm
DIAMETER
6.1mm
6.4mm

2 reviews
$0.00
Zen Dojo Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Sold Out

Zen Dojo Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Zen Dojo Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Zen Dojo Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
SKU
ZDSF-318
ZDSF-320
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
39mm
40mm
DIAMETER
7.2mm
7.7mm

1 review
$0.00